„Dobrá rozhodnutí v managementu nesměřují k minimalizaci slabin, ale k maximálnímu využití předností.“  (Peter F. Drucker)

 

Koučování (koučink, coaching)

 

Koučování se někdy definuje jako spolupracující vztah, díky kterému koučovaný jedinec dosáhne svých cílů rychleji a efektivněji než by to dokázal, kdyby byl ponechán pouze sám sobě.

Koučování tak lze chápat jako přímou investici do osobního a profesního rozvoje jednotlivců a potažmo do rozvoje celé firmy. Podle našich zkušeností se někdy nejvíce prostředků a energie investuje na řešení toho, co nefunguje („hašení požárů“). Podle velkých „guru“ managementu (Drucker, Peters, Bennis, Senge apod.) i podle poznatků z praxe se však nejvíce vyplácí soustředit se na posilování zdrojů a využívání příležitostí. Investovat prostředky i čas do koučování proto obecně znamená investovat tak, že se to mnohonásobně vyplatí. Přesto se občas stane, že koučování žádoucí výsledky nepřináší. Jak je to možné? Především – ne vše, čemu se říká koučování, je koučováním v pravém slova smyslu. Takový je osud většiny populárních pojmů. Co koučování není a s čím se občas zaměňuje:

 • Poradenství (konzultování) – poradce (konzultant) je expert na určitou problematiku (např. TQM), který dává jasné odpovědi a rady pro řešení daných problémů firmy nebo pro zavádění určitého modelu, zatímco kouč je expertem na vedení rozhovoru, který umožní koučovanému ujasnit si své cíle, zdroje a možnosti k jejich dosažení, ale nikoli na to, co by mělo správně být nebo co je třeba dělat.
 • Mentorování – je většinou neformální a bezplatné doprovázení jednoho pracovníka jiným, zatímco koučování je formální, placené, zaměřené na jasně definované cíle a více strukturované
 • Řízení – ačkoli je z našeho pohledu žádoucí, aby se do přístupu manažerů promítly koučovací prvky, na rozdíl od řízení, které je nerozlučně spjaté s autoritou a mocí, kouč není součástí firemní hierarchie a vytváří s koučovaným partnerský a rovnocenný profesní vztah.
 • Vzdělávání a trénink – smyslem vzdělávání je přenos znalostí a dovedností zatímco koučování pracuje s tím, co je již k dispozici (evokuje zdroje) a rozvíjí to; vztah mezi trenérem a trénovaným je hierarchický, mezi koučem a koučovaným je vztah partnerský.
 • Facilitace – facilitace je práce se skupinou při níž facilitátor zachovává neutralitu a pečuje o to, aby usnadňoval vzájemnou komunikaci a dosažení konsensu, kouč naproti tomu není neutrální, ale je loajální ke svému zákazníkovi a pomáhá mu při dosahování jeho cílů.
 • Terapie – terapeuti sice často používají podobné metody při práci s klienty jako koučové, ale zaměřují se na práci s jinou cílovou skupinou a s jinými tématy; často se stává, že terapeuti se věnují i koučování – má to svou logiku v tom, že používají podobné metody, mají většinou absolvované dlouhodobé intenzivní výcviky a supervizi a jsou „vytrénovaní“ při práci s mnohem náročnějšími klienty než mívají „čistokrevní“ koučové. Na straně druhé musí umět rozlišovat jednotlivé způsoby práce a orientovat se ve firemním prostředí.

Druhým důvodem je, že i když dva (a více lidí) dělají totéž, nebývá to většinou totéž. Existuje mnoho různých přístupů ke koučování. Rádi bychom Vás krátce seznámili s tím naším.

 

Koučování zaměřené na řešení
(Solution-Focused coaching = SF coaching)

 

Naše pojetí koučování lze shrnout do jednoduché definice:

Koučování je způsob práce, kdy Vám pomáháme k efektivnějšímu využití Vašich zdrojů pro posun směrem k Vašim cílům.

 
Zaměřujeme se tedy na:
 • vaše cíle – pomůžeme vám definovat cíle, které budou pro vás atraktivní a zároveň dosažitelné

 • vaše zdroje - pomůžeme vám nalézat a využívat schopnosti, dovednosti a znalosti, které již máte k dispozici a kultivovat a rozvíjet zdroje, které zatím k dispozici nemáte

 • posun směrem k vašim cílům – pomůžeme vám definovat a plánovat dílčí kroky na cestě k vašim cílům, pečlivě sledovat dosažený pokrok a podpoříme vás při jejich postupné a systematické realizaci, pomůžeme vám hledat podporu při jejich dosahování, zaměřujeme se na konkrétní výsledky.

 Je zajímavé si také všimnout, na co se naopak nezaměřujeme, například:

 • na detailní analýzy problémů

 • na hledání příčin problémů  

 • na označování viníků

 • na vlastní teorie o tom, co byste měli chtít

 • na moudré rady o tom, co byste měli dělat

Důvod, proč se můžeme zaměřit na výše uvedené oblasti a nezaměřovat se na ty druhé, je ten, že vycházíme z přístupu zaměřeného na řešení („solution-focused approach“), zejména pak z modelu reteaming®, který vytvořili Ben Furman a Tapani Ahola z Finska (viz. www.reteaming.com). S Benem Furmanem úzce spolupracujeme, tým Dalet je certifikovaným reteaming® institutem pro ČR a má oprávnění realizovat vzdělávání a certifikaci reteaming® koučů pro ČR a SR.

 
Zaměření na řešení při koučování pro nás konkrétně znamená, že:
 • nespekulujeme o příčinách problémů, ale raději se zajímáme o to, co naši zákazníci chtějí, protože vědět kam se chceme dostat je základní předpoklad pozitivní změny

 • nehledáme především to, co lidé dělají špatně, ale naopak podrobně zkoumáme, co dělají dobře, protože v tom je klíč k řešení

 • nenabízíme předpřipravené chytré rady z knih (i když jsme jich přečetli mnoho), ale společně s našimi zákazníky hledáme jejich jedinečná řešení, která pasují na jejich konkrétní a jedinečné podmínky

 • nepracujeme za naše zákazníky, ani pro ně, ale spolupracujeme s nimi

 • pracujeme jen na zakázkách, které jsou jasné a srozumitelné pro všechny zúčastněné, etické a realizovatelné  

 • klademe důraz na transparentnost (čitelnost, otevřenost) toho co děláme a jak to děláme, protože za důležitý předpoklad spolupráce považujeme bezpečí a vzájemnou důvěru